Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie pózniej niż w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji
 3. Reklamacje należy kierować na adres siedziby ul. Mazowiecka 8, 05-530 Dobiesz lub zgłaszać na adres sklep@restauracjawsloiku.com
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 2- w przypadku przesłania zgłoszenia na adres mailowy prosimy dołączyć zdjęcia reklamowanego Towaru. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Koszyk
Zamknij

Brak produktów w koszyku.